Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hotel FC Nordsjælland

1. Formål

1.1 Hotel FC Nordsjælland har vedtag et denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Hotel FC Nordsjælland behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger
2.1 Hotel FC Nordsjælland er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger hos Hotel FC Nordsjælland:
              Kontaktperson: Martin Døhl Jensen
              Adresse: Farum Park 2, 3520 Farum
              CVR: 24 25 77 03
              Telefonnr.: 4434 2500                     
              Mail: mdj@fcn.dk
              Website: www.hotelfcn.dk
3. Hotel FC Nordsjælland sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når Hotel FC Nordsjælland beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, idet booking i systemet kræver godkendelse af nærværende privatlivspolitik.

3.2 Hvis Hotel FC Nordsjælland indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Hotel FC Nordsjælland oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver Hotel FC Nordsjælland adgang til at indhente dine persondata.


4. Hvilke data der indsamles
4.1 Hotel FC Nordsjælland behandler persondata om den enkelte i forbindelse med ophold eller bookinger på Hotel FC Nordsjælland. Persondataen der behandles omfatter følgende: navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Hotel FC Nordsjælland f.eks. oplysninger den registrerede deler selv deler med Hotel FC Nordsjælland.


5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata
5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne servicere hotel og konferencegæster.

6. Opbevaring
6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Hotel FC Nordsjælland. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger
7.1 Hotel FC Nordsjælland videregiver udelukkende personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2 Hotel FC Nordsjælland kan videregive personoplysninger om dig til eksterne behandlere, i hvilket tilfælde Hotel FC Nordsjælland vil indhente samtykke fra dig.

7.3 Hotel FC Nordsjælland kan videregive oplysningerne, såfremt Hotel FC Nordsjælland er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.4 Hotel FC Nordsjælland anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være bookingsystemer, serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Hotel FC Nordsjælland, ligesom Hotel FC Nordsjælland løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.5 Såfremt Hotel FC Nordsjælland, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Hotel FC Nordsjælland overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler


8. Sikkerhed
8.1 Hotel FC Nordsjælland beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

8.2 Hotel FC Nordsjælland har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Hotel FC Nordsjælland løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. 
8.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Hotel FC Nordsjælland underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

9. Dine rettigheder

9.1 Generelt
  1. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Hotel FC Nordsjælland, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

9.2 Adgang til dine persondata

  1. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Hotel FC Nordsjælland behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

  2. Såfremt du anmoder om det, kan Hotel FC Nordsjælland give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

  3. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til [virksomhedens navn]. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

9.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

  1. Hvis du mener, at de persondata, Hotel FC Nordsjælland behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Hotel FC Nordsjælland og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

  2. I visse tilfælde vil Hotel FC Nordsjælland have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

  3. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  4. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

9.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

  1. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Hotel FC Nordsjælland’s videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

  2. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for [Hotel FC Nordsjælland, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Hotel FC Nordsjælland behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

10. Version
10.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 18. maj 2018
 
Tryk på linket såfremt du ønsker at ændre dit samtykke
http://online.techotel.dk/Mobile/ReqLink?lang=da&hotelid=97414